กองคลัง- บุคลากรกองคลัง

นางวรรณภา บุญล้อม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

โทร : -

นางสมหมาย มงคลสุภา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โทร : -

นายประสิทธิ์ สุทธาบุญ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

โทร : -

นายวิทชนุกร คล่องแคล่ว

ผู้ช่วยจัดเก็บรายได้

โทร : -

นางพิศมัย ไวว่อง

พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานพัสดุ

โทร : -

นางพิสมัย ผิวขำ

พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานด้านสารบรรณ

โทร : -

นางสาวพิมพ์รภัส มีสิทธิกรกุล

พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการเงิน

โทร : -องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

171 หมู่ 2 ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49110

E-mail : 6490508@dla.go.th เบอร์ติดต่อ : 042 664000

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nongian.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่