สำนักปลัด- บุคลากรสำนักปลัด

นางพิศมัย คล่องแคล่ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

โทร : 093-3359885

นางอุทุมพร บุริภา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทร : 0812603563

นายสุรยุทธ นาโสก

นิติกรชำนาญการ

โทร : -

นางธัญพร เทพแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทร : -

จ่าเอกวิศิษฐ์ ศรีไชย

นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

โทร : -

นายวิทยา คล่องดี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โทร : -

นางสาวอัจฉรา คนกล้า

ผู้ช่วยธุรการ

โทร : -

นางสาวอภิรมย์ สลางสิงห์

พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานด้านจัดทำแผน

โทร : -

นางสาวชฎาพร ศรีวิคุณ

พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการ

โทร : -

นายสุรศักดิ์ ทิพอาจ

พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

โทร : -

นายอดุลย์ เวียงแก้ว

พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานป้องกันและบ

โทร : -

นายสุทา ศรีจันทร์

พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์บรรทุกน้ำ

โทร : -

นายทัต สุพร

พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถกู้ชีพ

โทร : -

นายจีรวัฒน์ สุพร

พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่คนสวน

โทร : -

นายนิวัฒน์ นามบุตร

พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่พนักงานทั่วไป

โทร : -

นายณนทนันท์ รัตนวงค์

พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์

โทร : -องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

171 หมู่ 2 ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49110

E-mail : 6490508@dla.go.th เบอร์ติดต่อ : 042 664000

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nongian.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่