ข้อมูลทั่วไป- ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป

 

1.สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.1.ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนตำบล

      ตำบลหนองเอี่ยน เป็นหนึ่งในจำนวน 9 ตำบลของอำเภอคำชะอี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอคำชะอี อยู่ห่างระหว่างตัวอำเภอคำชะอีเป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดเป็นระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับต่างๆ ดังนี้

               ทิศเหนือ         ติดต่อกับตำบลบ้านค้อ ตำบลโพนงาม

               ทิศใต้              ติดต่อกับตำบลเหล่าสร้างถ่อ ตำบลนาโสก

               ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลผึ่งแดด

               ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลบ้านซ่ง ตำบลบ้านเหล่า

ตำบลหนองเอี่ยนมีเนื้อที่ประมาณ 10,325 ไร่ หรือประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร

1.2 ลักษณะภูมิอากาศ

               ลักษณะภูมิอากาศของตำบลหนองเอี่ยน ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดฤดูกาล ซึ่ง 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทย ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ทำให้ตำบลหนองเอี่ยน มีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและ มหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทยช่วงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) ทำให้ฝนตกชุกทั่วไป

              ฤดูกาล ฤดูกาลของตำบลหนองเอี่ยน พิจารณาตามลักษณะของลมฟ้าอากาศของประเทศไทยสามารถ แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้

              ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์

              ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงว่างของฤดูมรสุมโดยมีลมทิศใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ส่งผลให้มีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดของปี

             ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุม ตะวันตกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย

 1.3 ลักษณะของดิน

       สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล ทำสวน ทำนาและทำไร่

1.4 เขตการปกครอง

หมู่ ชื่อหมู่บ้าน รวม รวม จำนวนครัวเรือน ผู้ใหญ่บ้าน
ชาย หญิง
1 บ้านหนองเอี่ยน 369 367 736 202 นายสมเดช สุพร
2 บ้านหนองเอี่ยน 284 363 647 255 นางพรรณี แสนจันทร์
3 บ้านหนองอินหม่อน 337 324 661 207 นางประไพร บุญรักษ์
4 บ้านทุ่งนางหนาย 281 299 580 167 นายอุทัย สุพร
5 บ้านหนองบง 280 275 555 178 นายโจม รัตนวงค์
6 บ้านนาหลวง 244 274 518 130 นายบุญรักษ์ คล่องแคล่ว
7 บ้านหัวขัว 224 264 488 164 นายอภิสิทธิ์ สลางสิงห์
8 บ้านนาหลวง 155 163 318 75 นายเปี้ยน คล่องแคล่ว
9 บ้านหนองบง 259 273 532 132 นางพัชรี เสนปัน
10 บ้านหนองเอี่ยน 164 173 337 106 นายพิทัก ตรงดี

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

171 หมู่ 2 ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49110

E-mail : 6490508@dla.go.th เบอร์ติดต่อ : 042 664000

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nongian.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่